Immunologia w Instytucie ‘Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka’ w Warszawie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

  • Kierownik: Zespół Poradni Specjalistycznych
  • Lokalizacja: budynek C, niski parter, pokój 028
  • Zapisy: +48 22 815 72 21
  • Sekretariat tel: +48 22 815 72 21
  • Sekretariat fax:
  • Adres e-mail: poradnia.immunologia@ipczd.pl
  • Adres: Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Admin