Regulamin kont

a) Operator – “MIG hosting” Grzegorz Ławniczek,  z siedzibą w: Kościelec ul. Warszawska 29, 42-242 Rędziny, zarejestrowany w Urzędzie Miasta Częstochowa w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 76097, NIP 949-079-18-86, REGON 152181707.
b) Abonent – każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usług świadczonych przez “MIG hosting” Grzegorz Ławniczek.

2. Zawarcie umowy

a) W momencie rejestracji usługi wymagane jest zatwierdzenie niniejszego regulaminu.
b) Zatwierdzenie niniejszego regulaminu i aktywacja usługi jednoznaczne są z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy Abonentem i Operatorem na okres abonamentowy przypisany do usługi.
c) Jeśli usługa udostępnia wybór okresu abonamentowego umowa jest zawierana na okres który wybrał Abonent przy rejestracji usługi.
c) Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług Operatora na rzecz Abonenta, oraz obowiązki Operatora i Abonenta.
d) Zatwierdzenie regulaminu jednoznaczne jest z przeczytaniem i zrozumieniem wszystkich jego punktów.
e) Datą zawarcia umowy o świadczenie usługi hostingu jest data aktywacji usługi.
f) Datą zawarcia umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania domeny jest data aktywacji usługi.
g) Wszelkie działania sprzeczne z regulaminem będą traktowane zgodnie z postanowieniami regulaminu.
h) Operator może odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny.

3. Przedłużenie umowy

a) Przedłużenie umowy zawartej pomiędzy Abonentem i Operatorem odbywa się automatycznie w momencie zaksięgowania opłaty za usługę za następny okres abonamentowy zgodnie z aktualnym cennikiem usług.
b) Przedłużenie umowy jest jednoznaczne z zatwierdzeniem aktualnego regulaminu.
c) Przy przedłużeniu umowy Abonentowi nie wolno korzystać z żadnych promocji oferowanych nowym Abonentom. Abonentowi można korzystać z promocji przygotowanych dla Abonentów przedłużających umowy.

4. Rozwiązanie umowy

a) Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent działa na szkodę Operatora lub innych Abonentów.
b) Umowa jest automatycznie rozwiązywana na koniec okresu abonamentowego jeśli nie została przedłużona.
c) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli opłata wniesiona przez Abonenta została uznana przez Operatora za fałszywą lub została cofnięta.
d) W przypadku złamania jakiegokolwiek punktu regulaminu przez Abonenta lub obowiązujących przepisów prawa, Operator może rozwiązać umowę z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.
f) W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora ze względu na naruszenie regulaminu przez Abonenta, Operator nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres w którym usługi nie będą wykonywane. Opłata za okres w którym usługi nie będą wykonywane zaliczona zostanie na opłatę kary umownej za złamanie regulaminu.
e) W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora bez podania przyczyny, Operator zwróci część opłaty Abonentowi równą wartości pozostałych do końca umowy miesięcy.
g) Abonent może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
h) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent zgłosi brak akceptacji dla uaktualnionego regulaminu.
i) Umowa jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym jeśli Abonent podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji.

5. Ochrona danych osobowych

a) Abonent zgadza się na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych przez Abonenta podczas rejestracji w celach służących świadczeniu usług przez Operatora, kontaktowi z Abonentem, informacji o ofercie, rejestracji domen i wystawianiu dowodów księgowych.
b) Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Operatora, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

6. Rejestracja i utrzymanie domen

a) Abonent udziela Operatorowi zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen.
b) Domeny zarejestrowane są własnością Abonenta.
c) Abonent może przetransferować własne domeny do innego rejestratora nie wcześniej niż po 3 miesiącach od rejestracji domeny i nie później niż miesiąc przed datą wygaśnięcia domeny, jeżeli nie zostały kupione na promocyjnych warunkach. W przypadku domen zakupionych po promocyjnych cenach transfer domeny do innego rejestratora może być wykonany dopiero po upływie 13 miesięcy od daty rejestracji domeny.
d) Domeny rejestrowane są w ciągu 24 godzin od uiszczenia opłaty przez Abonenta jeśli są dostępne.
e) Operator może odmówić bez podania przyczyny reprezentowania Abonenta przed rejestratorem domen.
f) Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę domeny przez Abonenta, jej nieprawidłowe użycie, zablokowanie, zajęcie lub zgłoszenie roszczeń przez inny podmiot.
g) Domeny są rejestrowane w oparciu o regulamin danego rejestratora domen.
h) Jeśli domena została zarejestrowana a opłata okazała się być fałszywa lub została cofnięta Operator przejmuje wszystkie prawa do domeny a umowa między Operatorem i Abonentem jest rozwiązywana ze skutkiem natychmiastowym.
i) Jeśli domena nie jest dostępna można zarejestrować domenę o innej nazwie.

Admin